Vedtekter for Stiftelsen Partners Norge

Versjon 5, vedtatt 22. april 2021

§ 1 Stiftelsens navn, grunnkapital og stiftere

Stiftelsen Partners Norge ble stiftet den 22.juli 2002.
Stiftere var:
●    Steinar Husby (formann)
●    Aashild Saursaunet
●    Tom Harald Edna
●    Oddny Gumaer
●    Ragnhild Sandstad
●    John Paddon
●    Sverre Sølversen

Deltaker fra hovedkontoret var Steve Gumaer.

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 20.000,-

Partners Norge er medlem i den internasjonale organisasjonen Partners Relief & Development (PRAD). Relasjonen blir regulert gjennom de til enhver tids gjeldende avtaler inngått mellom Stiftelsen Partners Norge og Partners Relief & Development.

§ 2 Stiftelsens visjon og formål.

Visjon: Frie, fullverdige liv for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse. 

Formål: 
Å bidra til at barn og samfunn som er berørt av konflikt og undertrykkelse er trygge og har tilgang til utdanning og helsetilbud. 
Dette innebærer:
✔    Tilby nødhjelp gjennom utdeling av mat, husly og medisinsk hjelp samt dekke grunnleggende behov i krisesituasjoner. 
✔    Bidra til bærekraftig utvikling som øker velferden og den generelle fellesskapsfølelsen i lokalsamfunnet, forsterker helsetilbudene og sikrer utdanning samt skaper gode oppvekstsvilkår for barn. 

Vi skal gi informasjon nasjonalt om situasjonen i landene hvor vi støtter nødhjelps- og utviklingsprosjekter.

§ 3 Grunnlaget for virksomhet

Stiftelsen skal i hovedsak samle inn midler til prosjekter med formål slik det kommer frem av §2, legge til rette for frivillig innsats og gi informasjon nasjonalt om prosjektene vi støtter. Stiftelsen skal ikke være en medlemsorganisasjon, det vil si en organisasjon med egen medlemsmasse. For øvrig skal det legges vekt på nær kontakt med givere så vel som mottakere. 

§ 4 Utdeling

Utdeling skal skje i samsvar med §2. 

§ 5 Styret 

Stiftelsen ledes av et styre. Styremedlemmene skal være forpliktet på stiftelsens visjon og formål. Styret velger leder og nestleder. 

§ 6 Valg av styret

Styret skal bestå av minst 3 personer og inntil 7 personer. PRAD har rett til å ha en observatør i styret. Styret konstituerer seg selv og utnevner selv nye styremedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for inntil 3 år og kan utnevnes for nye perioder. Styreleder velges hvert andre år. Samme styreleder kan velges for mer enn en periode. 

§ 7 Diverse bestemmelser vedrørende tillitsvervene

Styreverv i stiftelsen er frivillig og ulønnet. Eventuelle utgifter skal være avtalt gjennom budsjett eller direkte med styret på forhånd og dekkes mot kvittering. Innehaveren av tillitsverv er forpliktet på stiftelsens visjon og formål slik det kommer frem av § 2.

§ 8 Beslutningsmyndighet

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, elektronisk eller på annen måte. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. 

§ 9 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært styremøte etter å ha vært på saksliste, og det krever 2/3 flertall av styret.

§ 10 Representasjon utad 

Styreleder representerer styret mellom styremøtene, overfor offentligheten, pressen, osv. Styreleder kan delegere denne representasjonen. Representasjon av organisasjonen skal skje i henhold til vedtekter og andre styrende dokumenter

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av stiftelsen kan behandles på ordinært styremøte, etter forslag fra styret. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært styremøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Eventuelle midler etter oppløsningen tilfaller Partners Relief & Development.
 

Powered by Cornerstone